Masterplan / uitvoeringsagenda

Zijn oplossingsrichtingen afgewogen, is de dialoog gevoerd en zijn de afspraken over waterbeheer in beleid verankerd, bijvoorbeeld in het GRP of een klimaatplan, dan is het tijd voor een plan gericht op de uitvoering. Vaak is behoefte aan een gebiedsgericht plan waarin geanticipeerd wordt op de kansen die een gebied biedt, de interactie tussen maatregelen in verschillende gebieden en de aansluiting op andere projecten die in een gebied spelen, ook die van andere partijen. ToekomstSterk heeft ervaring met het opstellen van zo’n plan. We kunnen ons daarbij alleen op de techniek richten, maar we kunnen ook bijbehorende communicatiestrategie, regelingen en organisatie uitwerken.