Uitdaging


Klimaatverandering leidt tot extremere buien. Deze vormen een grote belasting voor riolen. Daarom kiezen steeds meer gemeenten ervoor om particuliere daken en percelen af te koppelen van de riolen. Het overtollige regenwater moet dan op de percelen zelf worden opgevangen en via de openbare ruimte op maaiveld niveau worden afgevoerd. Dit betekent dat zowel bewoners als de gemeente extra aanpassingen moeten doen, bijvoorbeeld het vergroten van de sponswerking in tuinen en parken en het beter geleiden van afvloeiend regenwater via goten en stoepbanden.

Project


Samen met Deltares (web link) verrichten we onderzoek naar de wijze waarop gebiedsgericht kan worden afgekoppeld. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit een TKI subsidie (Topconsortia voor Kennis en Innovatie, zie RVO.nl). Laren en Zwolle zijn de primaire onderzoekslocaties, ook deze gemeenten betalen mee.

We onderzoeken onder welke voorwaarden bewoners en bedrijven bereid zijn klimaatadaptatie-maatregelen te nemen en af te koppelen. Voor bewoners en ondernemers is de primaire drijfveer doorgaans niet klimaatadaptatie, maar verbetering van hun leefomgeving, verlaging van kosten of nieuwe marktkansen. Samenwerking kan tot stand komen door verbinding, eigenaarschap en een gevoel van urgentie tussen samenwerkende partijen te creëren, en door die samenwerking te ondersteunen en te ontzorgen in de voorbereiding en uitvoering. Tijdens het onderzoek maken we gebruik van het innovatiede HydroNET model.

Wat doet ToekomstSterk?


Allereerst brengen we de huidige situatie in beeld: waar ontstaat schade, en wanneer? Vervolgens gaan wij effectgericht cyclisch ontwerpen, volgens de gedachte van gebiedsgericht afkoppelen.

Regelmatig worden de resultaten gerapporteerd, onder andere op deze website.. Daarnaast wordt het project in Laren gekoppeld aan het project rondom de GRP’s en BRP’s waar wij momenteel aan werken.



Het onderzoek in Zwolle vordert ondertussen gestaag. Samen met het Coöperatief WijBedrijf Dieze zijn wij aan het sparren met een aantal bewoners over het afkoppelen van hun woningen. En onze aanpak levert de nodige aandacht op! Zo staan we op het Kennisplatform voor Ruimtelijke Adaptatie.