Gouda

In de binnenstad van Gouda heeft 75% van de gebouwen geen diepe fundering. Grote delen van de binnenstad zakken dus mee met de bodem. Dat leidt 50 jaar na de laatste peilverlaging tot wateroverlast in de lagergelegen delen van de binnenstad. Deze urgente overlast heeft de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland aangezet om een maatregelenpakket uit te werken waarin peilverlaging centraal staat.

Delft

In de lagergelegen delen van de binnenstad kwam naast grondwateroverlast ook overlast door overstromende grachten voor. Deze overlast is op unieke wijze aangepakt door met een stelsel van sluizen en stuwen bij regen het peil in de grachten in de lage delen tjdelijk flink te verlagen. Door het peil na de regen snel weer op te zetten blijft de schade aan houten paalfunderingen binnen de perken.

DE OUDE BINNENSTEDEN (TOT 1850)

Steden in West- en Noord-Nederland zijn veelal (deels) gebouwd op slappe bodem. De bodemdaling wordt daar anders dan in het landelijk gebied niet veroorzaakt door peilverlaging, maar door het gewicht van de stad. Klei en met name veen worden als een spons in elkaar gedrukt. Voor de overlast door bodemdaling is het belangrijk dat veel van de oorspronkelijke bebouwing niet op palen staat en met de bodem mee-daalt. Later zijn daar gebouwen op houten en betonnen palen aan toegevoegd, wat tot specifieke problemen leidt. Andere relevante kenmerken zijn: een afwisselend slappe en minder slappe ondergrond, een hoge monumentdichtheid, de aanwezigheid van grachten en singels en hoogteverschillen die kunnen oplopen tot wel twee meter.

BODEMDALING EN (GROND) WATEROVERLAST

Uit de GIS-analyse volgt dat 8 historische binnensteden, inclusief Gouda, te maken hebben met wateroverlast door grondwater en regenwater in combinatie met bodemdaling: Gouda, Delft, Middelburg, Gorinchem, Enkhuizen, Brielle, Scheidam en Oudewater. Kenmerkend voor deze steden zijn de hoogteverschillen in de stad en de waarschijnlijk terughoudendheid t.a.v. peilverlaging in verband met houten paalfunderingen. In Delft is daar een oplossing voor gevonden. In Gouda wordt daar op dit moment door Gemeente en waterschap (Rijnland) hard aan gewerkt.