In opdracht van de werkgroep ‘Wijk van de Toekomst’ van de gemeente Wageningen, en in samenwerking met de All Inclusive Wijk, gaan wij een gebiedsprofiel opstellen voor ‘De Nude’. De gemeente Wageningen heeft deze wijk aangewezen als pilotgebied. Een wijk van de toekomst is voorbereid op de veranderingen op het gebied van wonen, werken en samenleven die zich de komende 25 jaar voordoen. Voor De Nude staan er de komende jaren een flink aantal werkzaamheden op het programma. Daarbij ontstond bij een groot aantal partijen, zoals de gemeente, de Woningstichting, een beheerder van Vereniging van Eigenaren, Solidez en netbeheerder Liander de behoefte om plannen en agenda’s over elkaar heen te leggen en te gaan verbinden met wensen en dromen van bewoners en ondernemers in De Nude.

Als ToekomstSterk gaan wij in het gebiedsprofiel op zoek naar die zogenoemde ‘meekoppelkansen’. Aan de hand van GEO – data analyses, het in beeld brengen van de geldstromen die door de wijk lopen, en uitwerken van businesscases worden deze meekoppelkansen voor zowel het fysieke als ook het sociale domein in beeld gebracht. Waar mogelijk is het aan de hand van dit gebiedsprofiel interessant om als vervolgstap in De Nude een Wij(k)Bedrijf te organiseren, die zich gaat richten op de meest interessante projecten en bijbehorende meekoppelkansen. Het is echter aan de werkgroep om over het vervolg te beslissen..