Laren Regenklaar

Uitdaging

Laren en de Larenaren zijn klaar met de regenoverlast. Bij de buien in de zomers van 2014 en  2016 is gebleken dat het regenwater in Laren, door de relatief grote hoogte verschillen, het weinige oppervlaktewater en het te kleine rioolsysteem, moeilijk weg kan. De meeste bewoners van Laren weten dat natuurlijk al langer. De verandering van het klimaat, waardoor de hoosbuien toenemen, maakt actie nog urgenter. De kans dat rioolwater op straat komt te staan of woningen binnen kan dringen is op sommige plekken in Laren té groot.

Project

De gemeenteraad heeft in 2015 besloten dat Laren Regenklaar moet worden, in 2018 is dit bekrachtigd. Voorafgaand aan dat besluit zijn door experts diverse opties bekeken en breed met bewoners bediscussieerd. Uit vele afwegingen is een plan van wensen en eisen opgesteld voor een Regenwater Opvang Systeem (ROS) die opgenomen is in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP). Dit is het plan waarin beleidsdoelen voor de gemeentelijk zorgplicht afvalwater en hemelwater voor 2018 t/m 2022 staan beschreven. In het GRP wordt de aanleg van een aanvullend Regenwater Opvang Systeem (ROS) centraal gesteld. Dit is een “cascade” van onderling verbonden maatregelen, zowel in de particuliere als de openbare ruimte, waarmee hemelwater wordt ingezameld, verzameld,  vastgehouden en geïnfiltreerd of wordt afgevoerd naar lokaal open water.

Dit  nieuwe systeem wordt door de gemeente aangelegd en betaald en moet in 2025 operationeel zijn.

Wat doet ToekomstSterk?

ToekomstSterk heeft verschillende  handelingsperspectieven onderzocht en het Masterplan “Laren Regenklaar” geschreven. Dit Masterplan is een ruimtelijk programma van eisen met maatregelen en opgaven. Er is cyclisch gemodelleerd, zowel boven als ondergronds om een zo goed mogelijk ontwerp neer te zetten. Hierbij is er rekening gehouden met:

Klik hier voor de website
  • Circulariteit
  • Optimaal gebruik van bestaande infrastructuur
  • Minimale milieubelasting
  • Co-creatie, grote diversiteit van actoren, van woningcorporaties, tot aan bewoners
  • Gebiedsgerichte aanpakken met het optimaal benutten van kansen in de omgeving
  • Doelmatig en effectief

Het programma van eisen en achterliggende concepten zijn terug te lezen in het Masterplan, maar ook weergegeven in een digitale interactieve “overzichts-atlas” die te gebruiken is in een geoviewer.

ToekomstSterk ontwerpt, maar verbeeld ook projecten en ideeën.

Create a website or blog at WordPress.com Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: