Uitdaging


De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren werken samen in de BEL combinatie. De drie gemeenten hebben behoefte aan ondersteuning bij het opstellen van Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s) en beheersplannen (BRP’s).

Project


Het bestaande rioolsysteem wordt geïnventariseerd en getoetst aan de huidige wetgeving. Vervolgens is gekeken naar de ambities van de drie gemeenten: Waar willen jullie over 5 jaar staan? En de langetermijnvisie? En hoe kan de riolering hieraan bijdragen? De opgave is per gemeente verschillend. Eemnes heeft de ambitie haar gemeente te verduurzamen. Ook liggen er nog bestaande opgaven zoals het aansluiten van een nieuwbouwwijk op de riolering. Hier wordt nagedacht over een lokale zuivering, met de mogelijkheid energie te winnen uit de afvalwaterstroom. Laren is in 2014 begonnen met een grootschalig afkoppelproject. Hoe gaat de gemeente de komende jaren met het hemelwater om en waarom? Welke meekoppelkansen zijn er? Blaricum richt zich voornamelijk om het verbeteren van de leefomgeving. Een verbindende schakel tussen de drie gemeente vormt de Gooyergracht, het belangrijkste oppervlaktewater in het gebied, waarop de drie gemeenten hun gezuiverde afvalwater en overstortwater op lozen.

Wat doet ToekomstSterk?


ToekomstSterk voert het project uit en stelt de GRP’s en BRP’s op. Ook de kostendekkingsberekening wordt door Toekomststerk uitgevoerd Dit is maatwerk per gemeente. Zo worden de kosten voor de komende planperiode inzichtelijk gemaakt, en wordt een indicatie gegeven van de jaren daarna. De beheerplannen laten in detail zien welke werkzaamheden de komende vier jaar uitgevoerd moeten worden en welke kosten daarbij horen. Deze beheerplannen dienen als handvat voor de medewerkers van de BEL Combinatie om op een overzichtelijke en doelmatige manier te werken.