Studenten

Mats Ottink – 4e jaars student Ruimtelijke Ordening en Planologie aan het Saxion te Deventer

De afgelopen vier jaar heb ik binnen mijn opleiding kennis kunnen maken met vele facetten van de ruimtelijke ordening binnen Nederland én Europa. Hierbij is mijn interesse en specialisatie na een tijd vooral op de ontwikkeling binnen het stedelijk gebied komen te liggen. Binnen het stedelijk gebied komen de vraagstukken de afgelopen jaren veel vaker en specifieker op de verduurzaming van de leefomgeving te liggen. Hiermee ga ik dan ook het komende half jaar aan de slag tijdens mijn afstudeerperiode bij ToekomstSterk.

Voor mijn afstudeeronderzoek ga ik mij focussen op de wijk Dieze-Oost in Zwolle. Vanuit de wens om Dieze-Oost te verduurzamen, heeft ToekomstSterk in samenwerking met WijBedrijf Dieze in 2016 project Zonnestroom uitgezet. Binnen dit project werden bewoners benaderd om mee te doen met het afnemen of huren van zonnepanelen. Helaas heeft dit project niet het gewenste doel bereikt, van waaruit mijn afstudeeronderzoek dan ook verder gaat. Waarom zijn de bewoners niet aangehaakt bij het project, en wat verlangen zij van de organiserende partijen? De ervaringen uit project Zonnestroom worden uiteindelijk omgezet in aanbevelingen aan WijBedrijf Dieze, om te gebruiken bij vervolgprojecten in de toekomst.

Zodra ik ben afgestudeerd, deel ik mijn resultaten hier graag met u!

 

Sander IJsseldijk – 4e jaars student Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion te Deventer

Vanaf het eerste jaar op de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling heb ik met bedrijven en overheidsinstanties integraal gewerkt aan ruimtelijke opgaven. Daarnaast heb ik in het buitenland kennis op mogen doen over architectuur. In de vier studiejaren heb ik steeds meer interesse gekregen in de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie. Dit thema vraagt ontwerpers om anders te kijken naar de stad en toekomstgericht te denken. Onder andere bij de Provincie Overijssel is door mij onderzoek gedaan binnen dit thema. Samen met vier andere studenten  deed ik onderzoek naar aardgasloze wijken.

Binnen mijn afstudeerstage bij ToekomstSterk ga ik mij bezig houden met de verduurzaming van Diezepoort in Zwolle. Er wordt in kaart gebracht welke meekoppelkansen er in, en nabij, Dieze-Oost zijn, met welke hernieuwbare energiebronnen deze gecombineerd kunnen worden en wat de ruimtelijke impact is van deze toepassingen. Dit wordt vertaald in een visie voor het WijBedrijf Dieze, met daarin de stappen die ondernomen moeten worden om de mee koppel kansen in Dieze optimaal te benutten. Wat zijn de meest gunstige oplossingen, en hoe vertalen we die naar realistische ‘toekomstvisie’?

Zodra ik ben afgestudeerd, deel ik mijn resultaten hier graag met u!

 

Jochem Lootens – 4e jaars student Civiele Techniek aan het Windesheim te Zwolle

Gedurende de afgelopen 4 jaar van mijn opleiding ben ik breed opgeleid op het gebied van infrastructuur, waterbouw en constructieleer. Daarbij heb ik ter specialisatie de minors waterbouwkunde en betonconstructies gevolgd. Gedurende het derde leerjaar heb ik stage gelopen bij RoyalHaskoning DHV en Van Schoonhoven Infra, waarbij ik ervaring heb opgedaan op het gebied van ontwerpen, uitvoering en calculatie. Nu ben ik aangekomen bij het afstuderen, waarbij al deze kennis beproefd zal worden.

Tijdens mijn afstuderen zal ik, samen met Niels van der Vegt, onderzoek doen naar de mogelijkheden tot klimaatadaptatie in wederopbouwwijken. Daarbij ligt de focus op het afkoppelen van het afvalwater in combinatie met een decentrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De decentrale zuiveringsinstallatie kan bijdragen aan meekoppelkansen en secundaire doelstellingen. Onderzocht zal worden hoe de gemeente het best kan investeren om een maximale opbrengst te bewerkstelligen.

Zodra ik ben afgestudeerd, deel ik mijn resultaten hier graag met u!