Studenten

Sander IJsseldijk – 4e jaars student Stedenbouwkundig Ontwerpen aan het Saxion te Deventer

Vanaf het eerste jaar op de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling heb ik met bedrijven en overheidsinstanties integraal gewerkt aan ruimtelijke opgaven. Daarnaast heb ik in het buitenland kennis op mogen doen over architectuur. In de vier studiejaren heb ik steeds meer interesse gekregen in de thema’s energietransitie en klimaatadaptatie. Dit thema vraagt ontwerpers om anders te kijken naar de stad en toekomstgericht te denken. Onder andere bij de Provincie Overijssel is door mij onderzoek gedaan binnen dit thema. Samen met vier andere studenten  deed ik onderzoek naar aardgasloze wijken.

Binnen mijn afstudeerstage bij ToekomstSterk ga ik mij bezig houden met de verduurzaming van Diezepoort in Zwolle. Er wordt in kaart gebracht welke meekoppelkansen er in, en nabij, Dieze-Oost zijn, met welke hernieuwbare energiebronnen deze gecombineerd kunnen worden en wat de ruimtelijke impact is van deze toepassingen. Dit wordt vertaald in een visie voor het WijBedrijf Dieze, met daarin de stappen die ondernomen moeten worden om de mee koppel kansen in Dieze optimaal te benutten. Wat zijn de meest gunstige oplossingen, en hoe vertalen we die naar realistische ‘toekomstvisie’?

Zodra ik ben afgestudeerd, deel ik mijn resultaten hier graag met u!