Toolbox Bodemdaling Historische Steden

Gereedschap voor de aanpak van bodemdaling in (historische) stedelijke omgeving

De gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben in de afgelopen zes jaar met gerenommeerde deskundigen* gewerkt aan een plan voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de historische binnenstad van Gouda (kijk op www.gouda.nl/stevigestad). Wat we geleerd hebben kan andere steden helpen bij de aanpak van vergelijkbare problemen. Het project TOOLBOX BODEMDALING HISTORISCHE STEDEN is opgezet om de opgedane kennis toegankelijk en toepasbaar te maken voor professionals die betrokken zijn bij de aanpak van overlast door bodemdaling in stedelijk gebied. Waar nodig wordt de beschikbare kennis door aanvullend onderzoek verder verdiept en/of meer algemeen toepasbaar gemaakt.
* O.a.: Deltares, TU-Delft, KCAF, Rijkswaterstaat, Royal Haskoning DHV

Thema Thematrekker
Aanpak & dialoog
Gericht op de Goudse ervaringen met procesaanpak en risicodialoog.
Marieke Desmense
Hoogheemraadschap van Rijnland
Kosten & Baten*
Gericht op de MKBA-tools die in een complexe stedelijke context kunnen worden ingezet om kosten en baten op een verantwoorde wijze inzichtelijk te maken.
Martine Coevert
Gemeente Rotterdam
Rechten & Plichten*
Gericht op het op een toegankelijke manier ontsluiten van de algemene juridische kaders voor kostenverdeling en nadeelcompensatie. In dit spoor komen ook governance arrangementen en bekostigingsmethodieken aan de orde.
Corné Nijburg
Zelfstandig adviseur
Bodemdaling & erfgoed*
Gericht op onderzoek naar de gevolgen van toenemende hoogteverschillen voor de inrichting van de openbare ruimte, funderingstypes en het historisch stadsgezicht.
Corné Nijburg
Zelfstandig adviseur
Onderzoek & modellering
Gericht op de studies en modelberekeningen die ten grondslag liggen aan de aanpak van overlast door bodemdaling in Gouda.
Wouter Engel
Royal Haskoning DHV
Eigenaren & Riolering*
Gericht het stimuleren van eigenaar-bewoners om te komen tot aanpak van riolering op privéterrein in historische binnensteden.
Koen Weytingh
Toekomst Sterk Consultancy
* Op dit thema wordt een aanvullend onderzoek uitgevoerd.
R echten & P lichten Thema A anpak & Dialoog Thema Onde r zoek & Mode l le r ing Thema K osten & B aten Thema E igenaren & R iole r ing Thema B odemdaling & E r fgoed Thema