BEL – combinatie: GRP’s en BRP’s

afkoppelen laren

 

Voor de BEL combinatie is Toekomststerk bezig met het opstellen van Gemeentelijke rioleringsplannen (GRP’s) en beheersplannen (BRP’s) voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Hierbij wordt er het bestaande systeem geïnventariseerd en getoetst aan de huidige wetgeving. Vervolgens is er gekeken naar de ambities van de drie gemeenten: Waar willen jullie
over 5 jaar staan? En de langetermijnvisie? En hoe kan de riolering hieraan bijdragen?

Eemnes heeft de ambitie haar gemeente te verduurzamen. Ook liggen er nog bestaande opgaven zoals het aansluiten van een nieuwbouwwijk op de riolering. Hier wordt dan ook nagedacht over een lokale zuivering, met de mogelijkheid energie te winnen uit de afvalwaterstroom.

Laren is in 2014 begonnen met een grootschalig afkoppelproject. Dit voert dan ook de boventoon van het GRP: Hoe gaat de gemeente de komende jaren met het hemelwater om en waarom? Welke meekoppelkansen zijn er tussen de bewoners en de overheid?
 
Blaricum richt zich voornamelijk om het verbeteren van de leefomgeving. Samen met Laren en Eemnes richt Blaricum zich op het verbeteren van de Gooyergracht, het belangrijkste oppervlaktewater in het gebied, waarop de drie gemeenten hun gezuiverde afvalwater en overstortwater op lozen.

Ook de kostendekkingsberekening wordt door Toekomststerk uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen een standaardmodel ingevuld, maar is het maatwerk per gemeente. Zo worden de kosten voor de komende planperiode inzichtelijk gemaakt, en wordt een indicatie gegeven van de jaren daarna. De beheerplannen laten in detail zien welke werkzaamheden de komende vier jaar uitgevoerd moeten worden en welke kosten daarbij horen. Deze beheerplannen dienen als handvat voor de medewerkers van de gemeente, om op een overzichtelijke en doelmatige manier te werken.