De Samenwerkende Stad

Niemand kan er omheen. Hoe goed we sommige dingen ook geregeld hebben in ons kleine land, de samenleving en planeet staan voor aantal grote uitdagingen. Klimaat, energie, huisvesting, infrastructuur, bestuur & burgerparticipatie vragen allemaal dringend onze aandacht. Vooral omdat veel van die ontwikkelingen rechtstreeks raken aan de directe leefomgeving, onze wijk, onze buurt. Mondiale, nationale en regionale opgaven worden op lokaal niveau direct zichtbaar en voelbaar. Ogenschijnlijke abstracte thema’s worden dan werkelijkheid als bodemdaling, woningnood, wateroverlast of juist extreme droogte , vervoersoverlast, winkelleegstand, onrust en ontevredenheid, gezondheid en veiligheid.

Die uitdagingen kunnen alleen in samenhang en met alle betrokkenen aangepakt worden – burgers, ondernemers, overheden, corporaties, belangengroeperingen, et cetera. Want de technische, bouwkundige of infrastructurele oplossingen zijn vaak simpeler dan de sociale, financiële of organisatorische aspecten die die ideale oplossing mogelijk moeten maken.

Hechte en nauwe samenwerking is randvoorwaardelijk en iedereen moet bereid zijn om over de eigen verantwoordelijkheid heen te kijken om ogenschijnlijk en soms ook daadwerkelijke tegenstellingen te overbruggen.

Wijkontwikkeling vraagt dus om een integrale en geïntegreerde lange-termijn visie gecombineerd met de bereidheid om op juist op korte termijn concrete projecten op te starten om gezamenlijk te innoveren, te leren en de kracht van daadwerkelijke samenwerking mogelijk te maken. Alleen dan ontstaan er mogelijkheden die geen van de partijen individueel kan realiseren. En juist door een slimme inzet van allerlei bestaande beheer- en onderhoudsfondsen kan er aan meerdere gemeenschappelijke opgaven en doelen tegelijkertijd gewerkt worden.

In de wijk, van de wijk, door de wijk

Wijkontwikkeling vraagt niet alleen van de bewoners maar van alle betrokkenen een verbondenheid met de wijk die verder gaat dan alleen een volgend project. Verbinding, inspiratie, commitment, vasthoudendheid en een volhoudbare structuur voor overleg, co-creatie en uitvoering zijn noodzakelijke voorwaarden voor succes. Een of andere vorm van een gezamenlijk beheerd gemeenschapsbedrijf of coöperatie is in onze ervaring dan ook onontbeerlijk want alleen dan scheppen we de juiste condities voor toekomststerke samenwerking voor toekomststerke wijken.

ToekomstSterk ontwerpt, coördineert en beheert de processen en de infrastructuur die samenwerking in wijkontwikkeling mogelijk maken. Dat kan variëren van bewonersparticipatie en omgevingsmanagement tot het initiëren en beheren van bewonersverenigingen. Maar ook de begeleiding en coördinatie van de communicatie- en samenwerkingsprocessen tussen lokaal, gemeentelijk, regionale, provinciale en en landelijke stakeholders.

Casus 1. Wijbedrijf Dieze
Casus 2. Laren Regenklaar

Concrete producten en diensten:

  • Omgevingsvisie & wijkontwikkelingsplan
  • Capacity building (trainingen Theory U, persoonlijk leiderschap, luisteren, etc
  • Wijkbiografie/canon van de wijk
  • Wijkwijzer: Bewonersonderzoek en wijkkompas (behoefte versus opgaven)
  • Wijksafari
  • Wijbedrijf, etcetera