Water in transitie

Een deltaplan voor elke wijk

In Waterland Nederland betekent klimaatverandering een drastische verandering van het programma van eisen voor onze stedelijke leefruimte. Welke consequenties hebben hogere temperaturen, een stijgende zeespiegel, bodemdaling, nattere winters en frequentere en heftiger regenbuien voor de inrichting en het gebruik van de stedelijke ruimte? Nemen we géén of te laat maatregelen, dan kunnen we veel hinder, schade en overlast verwachten. Dat hebben we de afgelopen jaren helaas regelmatig op het nieuws gezien.

In het Deltaprogramma (2017) hebben gemeenten en andere overheden zich verbonden aan de ambitie om vanaf 2020 klimaatadaptief te handelen. De ambitie is dat vanaf 2050 het stedelijk gebied in Nederland klimaatbestendig, water- en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt.

ToekomstSterk ondersteunt gemeenten, waterschappen en provincies bij deze opgave. We ontwerpen de processen en de infrastructuur die een klimaatbestendige en groene stad mogelijk maken. Dat kan variëren van het uitvoeren van stresstesten tot het procesmatig begeleiden van risicodialogen en de opstelling of evaluatie van gemeentelijke waterplannen en rioleringsplannen.

 

Typisch ToekomstSterk

Aanpassing aan de klimaatverandering bereik je volgens ons niet met een probleem- of gevalsbenadering. Nodig is een integrale benadering van het gehele watersysteem, waarin het gelijktijdige voorkomen van watertekort en wateroverschot wordt onderkend, rekening wordt gehouden met waterafvoer en -berging en ook de vergroening van de stad en circulariteit in de plannen en oplossingen wordt betrokken.

Wij analyseren altijd het complete wijkwatersysteem en komen zo tot innovatieve oplossingen. De klimaatadaptatie vormt in onze visie een grote kans om een groenere stad met meer gezondheid, welzijn, biodiversiteit en sociale cohesie te creëren. Een toekomststerke stad. In de bestaande stad is daarbij ook de dialoog met bewoners essentieel – immers water houdt zich niet aan kadastrale grenzen. Wij denken graag mee over creatieve manieren om particuliere daken en percelen af te koppelen van het riool en waterberging gebiedsgericht te organiseren.

Door opgaven met elkaar te verbinden worden ze ook betaalbaar. Wij zijn een grote fan van ‘ontwikkelend beheren’. In naoorlogse wijken van 50 à 60 jaar oud in Nederland dient zich de komende 10 jaar een enorme vervangingsopgave aan van zowel de openbare ruimte als de ondergrondse infrastructuur. Het geld dat voor de vervanging nodig is kan in deze wijken ook deels de vernieuwing bekostigen, zodat voor de klimaatadaptatie minder extra geld nodig is.

Voorbeeldprojecten

 LAREN REGENKLAAR

LAREN REGENKLAAR

LEES MEER 

 BODEMDALING IN GOUDA

BODEMDALING IN GOUDA

LEES MEER 

 DE WATERMACHINE VAN ZWOLLE NOORD

DE WATERMACHINE VAN ZWOLLE NOORD

LEES MEER 

 DIEZE BOVEN WATER

DIEZE BOVEN WATER

LEES MEER 

Nadere info

Zit uw gemeente met een riool- of wateropgave? Wilt u effectief aan de slag met klimaatadaptatie? Zoekt u innovatieve manieren om de groenblauwe structuur in uw gemeente te versterken en zo de leefkwaliteit voor uw inwoners te verbeteren?

Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek.