Inspiratiedocument: de watermachine van Zwolle Noord

Korte samenvatting

In een ‘inspiratiedocument’ laat ToekomstSterk in beelden en kaarten zien hoe bodem en ondergrond kunnen bijdragen aan de realisatie van de ambities uit de Ontwikkelingsvisie 2030 van de gemeente Zwolle.

 

De uitdaging

In de Omgevingsvisie heeft de gemeente Zwolle haar ambities voor 2030 beschreven. Dat toekomstbeeld gaat over de fysieke leefomgeving: alles dat we buiten zien en nodig is om te kunnen leven, wonen, werken, leren en ontspannen. Het wordt weleens vergeten dat ook de ondergrond aanzienlijk kan bijdragen aan het realiseren van deze ambities. En dan niet alleen aan een ‘gelukkige leefruimte’ of de ecologische kwaliteit maar ook aan de urgente opgaven als de warmtetransitie of de Zwolse Adaptatie Strategie (ZAS).

 

Typisch ToekomstSterk

In het inspiratiedocument laat ToekomstSterk in beelden en kaarten zien hoe de bovengrondse systemen en opgaven verbonden zijn met de ondergrond, met name de waterstromen. De bodem biedt de kans om warmte en koude tijdelijk op te slaan, de diepe ondergrond levert mogelijk aardwarmte.

Voortbouwend op kennis uit het eerdere onderzoek ‘Dieze boven water’ leggen we een verbinding tussen het realiseren van de ZAS, de binnenkort noodzakelijke vervanging van riolen en het gelijktijdig realiseren van warmtenetten. Regenwater wordt verzameld in kleine hemelwaterafvoernetten die verbonden zijn met de groenblauwe structuur in de wijk. Als het wat harder regent kan het water tijdelijk verzamelen in wadi’s of andere bergingsplekken in de wijk.

Typisch ToekomstSterk is de verbinding tussen, enerzijds, de kwalitatieve upgrade van de leefruimte, de integratie van openbare en particuliere ruimte, de agendering van de gemeentelijke vervangingsopgaven voor riool en bestrating en, anderzijds het realiseren van de ambities van de omgevingsvisie. Zo wordt inzichtelijk dat de ondergrond ook bijdraagt aan het verhogen van de economische waarde van vastgoed in de wijk.

Een consortium van TAUW, Witteveen en Bos, Royal HaskoningDHV en Deltares werkt in opdracht van Provincie Overijssel en Gemeente Zwolle in het project De ondergrond in zicht aan de visualisatie van ondergrondkennis. Het door ToekomstSterk ontwikkelde concept van de ‘watermachine’ is hierin opgenomen.

 

Samenwerkingspartners en opdrachtgevers